کتاب‌ها

۱۰۰۱ راه به سوی دانایی

دانایی چیزی فراتر از دانش است و قضاوت، تجربه، هوشمندی، همدلی و ویژگی‌های دیگری را در خود جای می‌دهد. چگونه دانایی کسب کنیم؟ چه نیازی به آن داریم و چه زمانی از آن بهره خواهیم برد؟   در طول زندگی‌مان به‌دنبال دانایی هستیم. منظور از دانایی دانش چگونه فهمیدن و چگونه بهترین بودن است. مسن‌تر که می‌شویم،… ادامه مطلب ۱۰۰۱ راه به سوی دانایی

کتاب‌ها

۱۰۰۱ راه به سوی کامیابی

تعریف ما از کامیابی چیست؟ در زندگی چه  چیزهایی ارزش مبارزه دارند و نشانه‌های دستیابی به خواسته‌های قلبی‌مان کدامند؟ فرد موفق، قدردان، بلندهمت، مشتاق، اهل عمل، جسور، محتاط، بی‌باک، توانمند، هنرمند، پیروز و همواره گوش‌به‌زنگ است!

کتاب‌ها

۱۰۰۱ راه بسوی شادمانی

آیا شادمانی مفهومی است که همه با آن موافق هستند یا در فرهنگ‌های مختلف و از فردی به فرد دیگر تفاوت دارد؟ ازروزگار کهن،اندیشمنداندینی،فلاسفه،نویسندگانوهنرمندان،رهنمودهاییبرایدستیابیبهشادیورضایت متعادل ارائهداده‌ا‌ند؛ دستورالعمل‌هایی‌کهانسانهموارهدرجستجوی آن‌ها بودهاست. دراینکتابکوچک،برخیازاینروش‌ها را از نظر می‌گذرانیم واندیشه‌هایبسیاری‌ از کسانی را که مشهور نبوده‌اند، بهگنجینه‌دانشخود می‌افزاییم. اینتوصیه‌ها حاوی مطالب جدی، شوخ‌طبعانه،  عمیق یا نغزهستند. اینجواهراتخردورزی، ما را در نیل بهاهدافدور از تصور… ادامه مطلب ۱۰۰۱ راه بسوی شادمانی

کتاب‌ها

۱۰۰۱ راه به سوی سخاوت

چگونه سخاوت را تعریف می‌کنیم؟ آیا همواره به دنبال نشانه‌ای از سخاوتمندی در دیگران هستیم یا خود نیز این ویژگی را پرورش داده‌ایم؟ سخاوتمندی دیگران را تحسین می‌کنیم و تمایل داریم که ما را فردی سخاوتمند بشناسند. به نظر می‌رسد این که دیگران ما را سخاوتمند بدانند برایمان بسیار مهم‌تر از این است که خود،… ادامه مطلب ۱۰۰۱ راه به سوی سخاوت