کتاب‌ها

از خوب به عالی

با خواندن این کتابِ علمی، بیشتر باورهای فعلی خود را زیر سؤال می‌برید. این کتاب تعاریفی جدید از واژه‌هایی چون «مدیرعامل قدرتمند»، «مدیریت»، «تصاحب» و «ادغام سازمان‌ها» ارائه می‌دهد. در این کتاب می‌فهمیم که متوسط بودن برای موفق بودن کافی نیست بلکه خوب بودن و حرکت به‌سوی عالی شدن، کلید موفقیت است. اگر به‌دنبال مطالعه‌ای… ادامه مطلب از خوب به عالی

کتاب‌ها

۱۰۰۱ راه به سوی دانایی

دانایی چیزی فراتر از دانش است و قضاوت، تجربه، هوشمندی، همدلی و ویژگی‌های دیگری را در خود جای می‌دهد. چگونه دانایی کسب کنیم؟ چه نیازی به آن داریم و چه زمانی از آن بهره خواهیم برد؟   در طول زندگی‌مان به‌دنبال دانایی هستیم. منظور از دانایی دانش چگونه فهمیدن و چگونه بهترین بودن است. مسن‌تر که می‌شویم،… ادامه مطلب ۱۰۰۱ راه به سوی دانایی

کتاب‌ها

۱۰۰۱ راه به سوی کامیابی

تعریف ما از کامیابی چیست؟ در زندگی چه  چیزهایی ارزش مبارزه دارند و نشانه‌های دستیابی به خواسته‌های قلبی‌مان کدامند؟ فرد موفق، قدردان، بلندهمت، مشتاق، اهل عمل، جسور، محتاط، بی‌باک، توانمند، هنرمند، پیروز و همواره گوش‌به‌زنگ است!

کتاب‌ها

۱۰۰۱ راه بسوی شادمانی

آیا شادمانی مفهومی است که همه با آن موافق هستند یا در فرهنگ‌های مختلف و از فردی به فرد دیگر تفاوت دارد؟ ازروزگار کهن،اندیشمنداندینی،فلاسفه،نویسندگانوهنرمندان،رهنمودهاییبرایدستیابیبهشادیورضایت متعادل ارائهداده‌ا‌ند؛ دستورالعمل‌هایی‌کهانسانهموارهدرجستجوی آن‌ها بودهاست. دراینکتابکوچک،برخیازاینروش‌ها را از نظر می‌گذرانیم واندیشه‌هایبسیاری‌ از کسانی را که مشهور نبوده‌اند، بهگنجینه‌دانشخود می‌افزاییم. اینتوصیه‌ها حاوی مطالب جدی، شوخ‌طبعانه،  عمیق یا نغزهستند. اینجواهراتخردورزی، ما را در نیل بهاهدافدور از تصور… ادامه مطلب ۱۰۰۱ راه بسوی شادمانی